Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

8 września 2022 r. (czwartek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podsumowanie sytuacji w rolnictwie przez Komisję Rolnictwa.
 6. Aktualna sytuacja (rewitalizacji) modernizacji Zamku Krzyżackiego.
 7. Informacja Burmistrza o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
 8. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027,
  • b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022,
  • c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  • d) zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
  • e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu,
  • f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym,
  • g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  •  h) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Świecia, wysokości stawek opłat za postój oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,
  • i) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Świecie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Świeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu w związku z inwestycją mieszkaniową w Świeciu przy ul. Bolesława Chrobrego, na działce geodezyjnej Nr 101/25,
  • j) wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 375/2, położonej w Wielkim Konopacie, na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK I na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
  • k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu,
  • l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Słonecznej, ul. Wiślanej oraz pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmińską,
   ul. Ogrodową i ul. gen. Józefa Bema w Grucznie,
  • m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego między ulicami Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Witosa w Świeciu,
  • n) nadania nazwy ulicy położonej na terenie Sulnowa,
  • o) nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Świecia,
  • p) przekazania petycji w sprawie łabędzi z Małego Blankusza,
  • q) zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji,
  • r) zmiany uchwały Nr 93/19 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym,
  • s) zmieniająca uchwałę nr 375/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
  • t) określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu,
  • u) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 10. Zakończenie.

Autor: red. admin