Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 24 października 2022 - Aktualności Przenosi do archiwum kategorii Aktualności

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

sesja Rady Miejskiej w Świeciu

27 października 2022 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej za miniony rok działalności.
 6. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Świecie za rok szkolny 2021/2022.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027,
  • b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022,
  • c) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  • d) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu,
  • e) upoważnienia Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu,
  • f) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za rok obrotowy 2022 i 2023,
  • g) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  • h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  • i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 w Świeciu,
  • j) nadania nazw ulicom położonym na terenie Świecia i Sulnowa,
  • k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park III w Sartowicach,
  • l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny położone między ul. Długą, drogą powiatową 1252C i drogą ekspresową S5 w Świeciu,
  • m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo, gmina Świecie,
  • n) przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Świeciu,
  • o) skarg na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin