Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Sala sesyjna Rady Miejskiej w Świeciu
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za miniony rok działalności.
 6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026,
  b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego (transport publiczny),
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego (droga powiatowa),
  e) przystąpienia Gminy Świecie do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  f) skargi na działania Burmistrza Świecia dotyczące odmowy przyznania dotacji na inwestycję poprawiającą stan środowiska naturalnego polegającą na wymianie pieca miałowego na kocioł gazowy,
  g) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  h) wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2021 roku,
  i) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Świecie trzyosobowej rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
 8. Zakończenie.

Autor: red. Rafał Grzonkowski