Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy Świecie za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2020 i sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2020:
  • a) opinia Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  • b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2020, sprawozdania finansowego za rok 2020, zatwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
  • c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026,
  • c) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021
  •  d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu,
  • e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu,
  • f) nadania statutu Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu,
  • g) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  • h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  • i) wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 45/18 i nr 46/18, położone we Wielkim Konopacie, na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
  • J) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Świecie.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin