Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

28 października 2021 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej za miniony rok działalności.
 6. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Świecie za rok szkolny 2020/2021.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026,
  • b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021,
  • c) skargi na działania Dyrektora Przedszkola nr 9 w Świeciu,
  • d) skargi na działania Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu,
  • e) przekazania skargi na pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu,
  • f) nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia,
  • g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu,
  • h) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Świecie.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin