Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

10 lutego 2022 r. (czwartek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza na temat: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku restauracji Ośrodka Wypoczynkowego w Sulnówku dla obsługi ruchu turystycznego
  i rekreacyjnego” – realizacja inwestycji.
 6. Informacja Burmistrza o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej,
  • b) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
  • c) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  • d) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2022 rok,
  • e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027,
  • f) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022,
  • g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
  • h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  • i) nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia,
  • j) przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2022 – 2024”,
  • k) zmiany uchwały nr 132/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 oraz nadania mu statutu,
  • l) ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Świeciu,
  • m) ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez gminę Świecie,
  • n) wniosku o sprawdzenie rozliczeń Klubu szachowego „Gambit” Świecie.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin