Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

31 marca 2022 r. (czwartek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza po przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczych w sołectwach Gminy.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 7. Informacja Burmistrza o wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
 8. Informacja Burmistrza „Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone przez kluby i organizacje sportowe w 2021 roku”.
 9. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2022 rok,
 • b) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • c) wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2022 roku,
 • d) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie”,
 • e) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia”,
 • f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 – 2025 dla gminy Świecie,
 • g) wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy (2015),
 • h) wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy (2022),
 • i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
 • j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/14, 5/16, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24 i 5/25 położonych w Morsku,
 • k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 4510 położonej w Świeciu,
 • l) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie
 • m) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • n) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Świecie.

11. Zakończenie.

Autor: red. admin