Przesuwa na górę strony

Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu

Projekt 2

W dniu 27 lutego 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-269/19 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 W ramach prac realizowane będę następujące działania:

 • roboty budowlane
 • promocja projektu

 W ramach prac budowlanych przewiduje się następujące prace:

 • przebudowę budynku Zamku
 • odbudowę i remont baszt
 • budowę budynku kasy i toalety ogólnodostępnej
 • dobudowę krużganku; wraz z podnośnikiem przyściennym dla osób niepełnosprawnych
 • prace na terenie piwnic Zamku
 • utworzenie klatki schodowej
 • przebudowę parteru niskiego i wysokiego budynku, w tym utworzenie kaplicy i kapitularza oraz pomieszczenia biura Izby Regionalnej
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • ogrzewanie
 • prace elektryczne, niskiego i średniego napięcia

 Celem projektu jest rozwój dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Świecie poprzez przystosowanie Zamku krzyżackiego do nowych funkcji jakim jest stworzenie siedziby lokalnego muzeum – Izby Regionalnej.

Koszt całkowity zadania: 5 856 536,62 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 4 761 411,89 zł.

Wydatki niekwalifikowalne: 1 095 124,73 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 2 472 125,05 zł.

 Okres realizacji 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

W związku z realizacją projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

 Wskaźniki produktu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt.
 • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.

 

Wskaźniki produktu zostaną osiągnięte w czerwcu 2021 r.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem osoby/rok  – wartość docelowa 15 697
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
  (odwiedziny/rok) CI 9 – wartość docelowa 3 500

 

Wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte w 2022 r.


ANEKS NR 1

Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu

W dniu 19 listopada 2020 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do umowy nr UM_WR.431.1.026.2020 zawartej w dniu 27.02.2020 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 6 738 788,47zł

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 5 478 689,81

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostaje niezmienione i wynosi: 2 472 125,05 , co stanowi 45,12% wydatków kwalifikowalnych

Wkład Gminy wynosi: 4 266 663,42 zł