Przesuwa na górę strony

Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Dotacja przysługuje na budowę systemów deszczowych, przeznaczonych do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych w miejscu ich powstawania, pochodzących z dachów.
Dotacja udzielona będzie na finansowanie kosztów i wydatków kwalifikowanych, koniecznych do realizacji zadania określonego wyżej, w szczególności zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych, odłączenia od gminnej kanalizacji deszczowej.

Wysokość dotacji wynosi 100 % kosztów i wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 2, jednak nie więcej niż            w przypadku realizacji:

  1. naziemnych zbiorników i systemów deszczowych o łącznej pojemności od 200 do 500 l – 300,00 zł a powyżej 500 l – 800,00 zł,
  2. podziemnych zbiorników i systemów deszczowych o łącznej pojemności do 5 m³ – 3.000,00 zł a powyżej 5 m³ – 4.000,00 zł.

W przypadku montażu na nieruchomości wspólnie zbiorników i systemów deszczowych składających się z kilku urządzeń o parametrach wymienionych w ust. 3, wysokość dotacji określona będzie na podstawie łącznej pojemności zbiorników i systemów deszczowych, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł.

Dotowany system deszczowy musi posiadać:

  1. stosowny atest lub dokument potwierdzający przeznaczenie zbiorników i systemów do gromadzenia wód deszczowych;
  2. przelew awaryjny, który będzie gwarantował zagospodarowanie wody deszczowej wyłącznie na terenie nieruchomości Wnioskodawcy.

Procedura załatwienia sprawy

Osobami obsługującymi procedurę dotacji są:

Pani Sylwia Śliwińska tel.: 52 33 32 348,
Pan Ireneusz Gurtowski tel.: 52 33 32 318.