Przesuwa na górę strony

Uwaga– zmiana przepisów!

Przedsiębiorcy posiadający licencję wydaną przed dniem 17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz) tj.:

 – zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

– orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

– prawo jazdy.

 W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Autor: red. Katarzyna Mazelewska

Źródła: