Przesuwa na górę strony

Ważna informacja – aktualizacja ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nabór na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub szamba.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina przystępuje do aktualizacji posiadanej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym, część mieszkańców może spodziewać się korespondencji zawierającej prośbę o przekazanie określonych informacji, mówiących o sposobie postępowania ze ściekami.

Dane na druku załączonym do ww. listu (zał.1) oraz kserokopię umowy i ostatnich faktur lub rachunków za korzystanie z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, można przesłać pocztą (Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie) bezpośrednio złożyć w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 25 lub Biurze Obsługi Mieszkańca lub też przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Formularz dostępny jest również w załączniku poniżej.

Przy tej okazji apelujemy do mieszkańców o przyłączenie swoich nieruchomości do sieci sanitarnej, jeśli istnieją ku temu warunki techniczne (dot. nieruchomości wyposażonych w szambo).

Ponadto wszystkim właścicielom działek (w tym zlokalizowanych na ogródkach działkowych) wyposażonych w szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków przypominamy, że ich ustawowym obowiązkiem jest zawarcie umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni. Przedsiębiorca taki winien posiadać aktualne zezwolenie Burmistrza Świecia na świadczenie takiego rodzaju usług na obszarze gminy.

Dodatkowo użytkownicy takich nieruchomości winni regularnie opróżniać szamba lub usuwać osady, odpowiednio w pierwszym przypadku nie rzadziej niż 1 x 4 miesiące (z ogródków działkowych 1 x rok) a w drugim 1 x rok (ewentualnie zgodnie z zaleceniami producenta) i posiadać dowody uiszczenia opłat za wykonanie takich usług. Zarówno umowę jak i potwierdzenia zapłaty należy zachować na potrzeby kontroli, która odbywać się będzie z częstotliwością 1 x 2 lata. Jeśli nie dysponują jeszcze Państwo wymaganymi dokumentami lub nie przyłączyli jeszcze swoich domów do sieci sanitarnej apelujemy o jak najszybsze doprowadzenia do stanu zgodnego z przywołaną już wcześniej ustawą, co uchroni przed przewidzianymi karami.

Autor: red. admin