Przesuwa na górę strony

Burmistrz Świecia z absolutorium za 2023 rok

Gratulacje burmistrzowi składa przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu

Radni pozytywnie ocenili pracę burmistrza Świecia Krzysztofa Kułakowskiego w 2023 roku.

Pierwsze głosowanie poprzedziło przedstawienie „Raportu o stanie gminy Świecie za 2023 rok”. To obszerny dokument opisujący wszelką działalność gminy. Burmistrz Krzysztof Kułakowski pokrótce charakteryzował strategie i programy będące wytycznymi do realizacji kolejnych inwestycji realizowanych w minionym roku.   

Dyskusja, zapoczątkowana przez radnego Tomasza Szamockiego, w dużej mierze skupiła się na demografii i konsekwencjami stanu, z jakim gmina ma do czynienia.

Niestety, mieszkańców ubywa, co jest tendencją ogólnopolską. Jednocześnie wzrasta odsetek osób starszych. Radny Szamocki wskazywał pewne niedostatki w zakresie specjalistycznej opieki medycznej. Mówił też o wciąż za mało wykorzystanym potencjale turystycznym gminy.

O potrzebie przeprowadzenia profesjonalnej analizy demograficznej wspomniał także radny Dariusz Woźniak. Mówił o tym w kontekście ewentualnej groźby zamknięcia którejś z wiejskich szkół.

Obecnie są już klasy, w których jest ośmioro dzieci – zauważył. – Za kilka lat może być ich jeszcze mniej. Ekonomia jest nieubłagana.

Z kolei radny Sebastian Glaziński skupił się na mocnych stronach. Chwalił władze gminy za niskie zadłużenie oraz rozwój strefy ekonomicznej, która wzmacnia pozycję Świecia jako coraz bardziej istotnego ośrodka przemysłowego.

Za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania zagłosowało 12 radnych, trzech było przeciw i trzech się wstrzymało od głosu.

Przed kolejnym głosowaniem skarbnik Marzenna Rzymek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe gminy Świecie za ubiegły rok.  

Z dochodem 8500 zł na jednego mieszkańca plasujemy się na wysokim 17. miejscu w kraju wśród 269 miast powiatowych – podkreślała skarbnik. – W ciągu ostatnich 13 lat ani razu nie znaleźliśmy się poza pierwszą 20.             

Za udzieleniem burmistrzowi Krzysztofowi Kułakowskiemu absolutorium zagłosowało 14 radnych, trzech było przeciw i jeden się wstrzymał.

Autor: red. admin