Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 01 marca 2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

smoog

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB będzie bazą danych dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniach wielolokalowych                       i lokalach usługowych.
Zgodnie z art. 27g. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zm.) właściciel lub zarządca budynku i lokalu zlokalizowanego na terenie gminy Świecie zobowiązany jest do złożenia do Burmistrza Świecia pisemnej deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. W przypadku źródeł ciepła już pracujących , należy je ująć w deklaracji składanej w ciągu 12 –mcy od powstania obowiązku. W tym przypadku będzie można złożyć deklarację drogą elektroniczną , wypełniając formularz do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków , nad którą pracuje obecnie Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Uruchomienie planowane jest w I kwartale 2021 r.

 Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca   zamieszkania lub siedziby,
2) adres nieruchomości , w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw , o którym mowa w art. 27a, ust 2, pkt 1 lit a i c (źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywane na potrzeby budynku lub lokalu; źródła spalania paliw               o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW nie wymagające pozwolenia lub zgłoszenia na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska),
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada,
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada,
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa w punkcie nr 2.

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 w/w ustawy zagrożone jest karą grzywny.
Przypominamy jednocześnie, że w przypadku instalacji , w których następuje spalanie paliw na obszarze Gminy Świecie obowiązuje Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3743).

Przyjęta uchwała zakłada:
•    zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym najgorszej jakości i mokrą biomasą (np. niesezo-nowanym drewnem) – obowiązuje od 1 września 2019 r.
•    obowiązek posiadania świadectwa jakości używanego paliwa stałego – obowiązuje od 1 września 2019 r.
•    zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.
•    zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominków) niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.
•    zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5. klasy – od 1 stycznia 2028 r.

Przypominamy, że deklarację do czasu uruchomienia centralnego systemu teleinformatycznego należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Świecia.