Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 30 stycznia

Budowa placu zabaw w Sulnówku

                                                                                                 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w Sulnówku

W dniu 27 stycznia 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację operacji Budowa placu zabaw w Sulnówku.
Gmina Świecie otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania “Gminy Powiatu Świeckiego” konkursu Nr III/2022 dotyczącego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Plan inwestycji określa następujące zadania:
• urządzenie placu zabaw

• montaż małej architektury
• montaż oświetlenia solarnego
• montaż ogrodzenia.

Wartość projektu: 400 522,53 zł
Koszt wydatków kwalifikowalnych: 399 772,53 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 103 541,00 zł

Operacja wpłynie pozytywnie na zwiększenie ruchu turystycznego oraz na integrację dzieci i wzmocni więzi w lokalnej społeczności.

Celem operacji jest podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję poprzez budowę placu zabaw w Sulnówku w gminie Świecie.

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:

• liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 [szt.]

• wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 400 [osoby].

Projekt będzie realizowany do marca 2023 r.

Uroczyste podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego

ANEKS NR 1

Nazwa zadania:

Budowa placu zabaw w Sulnówku

W dniu 3 marca 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do zawartej umowy nr 01460-6935-UM0212219/22 z dnia 27 stycznia 2023 r. na realizację ww. zadania.

Zmianie uległ termin złożenia wniosku o płatność: 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ANEKS NR 2

Budowa placu zabaw w Sulnówku

W dniu 8 grudnia 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do Umowy nr 01460-6935-UM0212219/22 z dnia 27 stycznia 2023 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów Projektu:

Koszt całkowity zadania: 592 893,32 zł

Wydatki kwalifikowalne: 592 143,32 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 103 541,00 zł