Przesuwa na górę strony
piątek, 14 kwietnia

Modernizacja przejść dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych na terenach przyszkolnych w Gminie Świecie

W dniu 12.04.2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie zawarł  umowę o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0224/22-00 projektu „Modernizacja przejść dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych na terenach przyszkolnych w Gminie Świecie” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach zadania zaplanowano:

– modernizację 26 przejść dla pieszych na terenie Starego Miasta w Świeciu, 

– utworzenie miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu.

W ramach projektu planuje się również realizację działań informacyjnych i promocyjnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz edukacja i właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży w zakresie przepisów ruchu drogowego, poprzez modernizację przejść dla pieszych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej oraz stworzenie miasteczek rowerowych na terenie szkół. Dzięki projektowi zwiększy się widoczność pieszego na pasach, wzrośnie wiedza nt. ruchu drogowego, przewiduje się zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Zaplanowane działania, tj. modernizacja przejść dla pieszych i stworzenie miasteczek rowerowych, mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. zasad ruchu drogowego i poruszania się po infrastrukturze drogi. Doposażenie przejść dla pieszych poprzez modernizację i ulepszenie technologii wykonania oznakowania poziomego zwiększy bezpieczeństwo pieszych i zminimalizuje ryzyko wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych.

Wartość projektu – 190 010,33 zł
Koszt wydatków kwalifikowalnych – 190 010,33 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 161 508,78 zł

Projekt zostanie zrealizowany do 31.12.2023 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja przejść dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych na terenach przyszkolnych w Gminie Świecie” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0224/22-00 informuję, że na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ funkcjonuje mechanizm umożliwiający przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanego z realizacją ww. projektu.

Informacje można przekazywać w następujący sposób:

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.