Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 14 czerwca

Klub Młodzieżowy „Młode Orły”

W dniu 11 czerwca 2021 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” umowę o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem Klub Młodzieżowy „Młode Orły”.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania “Gminy Powiatu Świeckiego” konkursu nr XVIII/PRO/EFS/2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.210.2017 o dofinasowanie Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim” Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17 realizowanego przez Lokalną  Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

W projekcie zaplanowano wiele atrakcyjnych zajęć, m.in.:

 • warsztaty z psychologiem
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z dietetykiem na temat zasad prawidłowego odżywiania się
 • warsztaty kulinarne
 • zajęcia sportowo – ruchowe z instruktorem jazdy konnej
 • muzykoterapia
 • wyjście do kina
 • wyjście do biblioteki
 • piknik integracyjny.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zwiększenie udziału społeczności z obszaru Gminy Świecie objętego LSR w życiu społecznym i podniesienie kompetencji społecznych, edukacyjnych, osobistych, przedsiębiorczych, kulturalnych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życiu poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 12 osób (7 K, 5 M)
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 12 osób (7 K, 5 M)

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 7 osób (4 K, 3 M)
 • Efektywność społeczna – 7 osób (4 K, 3 M)

Okres realizacji: kwiecień – grudzień 2021 r.

Wartość całkowita Projektu objętego grantem: 36 558,00  zł.
Dofinansowanie: 34 365,00 zł.