Przesuwa na górę strony
środa, 11 sierpnia

Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji

W dniu 11.08.2021 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał
z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu pn. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, Nr umowy UM_WR.431.1.321.2021.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 runda XXVIII dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich
i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich
w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem objętego dofinansowaniem projektu jest zakup wyposażenia oraz dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji społecznych w celu umożliwienia prowadzenia zajęć z zakresu aktywizacji społecznej osób w wieku poprodukcyjnym.

Celem projektu jest stworzenie odpowiedniej bazy społecznej dla seniorów zamieszkujących obszar rewitalizacji. Realizacja inwestycji ma zapewnić pokrycie istniejącego jak i przyszłego zapotrzebowania na świadczenie usług społecznych na terenie gminy Świecie oraz zminimalizowanie problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji.

Koszt całkowity zadania: 4 048 650,02 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 514 382,91 zł

Wkład UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 2 987 225,47 zł

Budżet Państwa: 351 438,29 zł

Okres realizacji Projektu:

  1. rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.04.2021 r.
  2. zakończenie realizacji Projektu: 30.12.2022 r.

W związku z realizacją Projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1,00.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2022 r.

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [m²] (Cl 39) – 502,84.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2022 r.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – 1,00.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2022 r.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 4,29.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2022 r.

Długość przebudowanych dróg gminnych [km] – 0,24.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2022 r.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich [osoby] – 500,00

Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni miejskiej [osoby] – 500,00.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 9innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 2,00.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2023 r.

W dniu 10 lutego 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr UM_WR.431.1.321.2021 zawartej w dniu 11 sierpnia 2021 r.

Aneks dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu: 30.06.2023 r. oraz zmiany kosztów realizacji Projektu: całkowita wartość Projektu wynosi 3 898 606,52 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi 3 547 794,71 zł.

W związku z realizacją Projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1,00.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2023 r.

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [m²] (Cl 39) – 502,84.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2023 r.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – 1,00.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2023 r.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 4,29.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2023 r.

Długość przebudowanych dróg gminnych [km] – 0,24.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2023 r.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich [osoby] – 500,00

Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni miejskiej [osoby] – 500,00.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 2,00.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2024 r.

W dniu 2 października 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do Umowy nr UM_WR.431.1.321.2021 zawartej w dniu 11 sierpnia 2021 r., zmieniający zakończenie realizacji Projektu do 30.11.2023 r.

W dniu 31 stycznia 2024 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 3 do Umowy nr UM_WR.431.1.321.2021 zawartej w dniu 11 sierpnia 2021 r., zmieniający zakończenie realizacji Projektu do 31.12.2023 r.

W dniu 29 marca 2024 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 4 do Umowy nr UM_WR.431.1.321.2021 zawartej w dniu 11 sierpnia 2021 r. zmieniający wkład Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Wkład UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 3 144 646,07 zł.