Przesuwa na górę strony
piątek, 10 grudnia

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C, polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1285C, polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Gruczno – Chrystkowo, w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie.

W dniu 8 grudnia 2021 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia Krzysztofa Kułakowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzenny Rzymek podpisała z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę nr UM_WR.431.1.438.2021
o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C, polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1285C, polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Gruczno – Chrystkowo, w ramach projektu: Urządzanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch odcinków ścieżek pieszo – rowerowych na odcinku pomiędzy miejscowościami Dziki i Sulnowo oraz na odcinku pomiędzy miejscowościami Gruczno – Chrystkowo.

W ramach projektu planuje się również realizację działań informacyjnych i promocyjnych.

Wartość projektu – 1 324 260,65 zł

Koszt wydatków kwalifikowalnych – 1 324 260,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 725 013,69 zł

Wkład budżetu państwa – 132 426,06 zł
Okres realizacji inwestycji – 11.01.2021 r. do 15.11.2021 r

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów pochodzenia antropogenicznego poprzez działania w zakresie rozbudowy infrastruktury sprzyjającej wykorzystywaniu ekologicznych środków transportu i promowanie ruchu rowerowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenie dobrze skomunikowanej sieci dróg rowerowych pieszo – rowerowych na terenie Gminy.

Planowane efekty w ramach inwestycji to:

Wskaźniki realizacji celów projektu:

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 2,00
  2. Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – 2,45
  3. Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] – 2,45

Wskaźnik rezultatu:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl 34) – 1,57
  2. Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów [osoby] – 29 746,00