Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych

Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ww. projekt został wybrany do dofinansowania.

W ramach projektu planuje się wykonanie następującego zakresu działań:

  • Roboty budowlane – branża budowlana – wydatki kwalifikowalne
  • Roboty budowlane – branża sanitarna – wydatki kwalifikowalne
  • Roboty budowlane – branża elektryczna – wydatki kwalifikowalne
  • Roboty budowlane – schodołaz
  • Promocję projektu – wydatki kwalifikowalne.

Celem głównym przedmiotowego przedsięwzięcia jest zapewnienie infrastruktury i warunków umożliwiających świadczenie usług społecznych oraz zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Świecie poprzez nadbudowę i przebudowę budynku zakwaterowania zbiorowego. Celem szczegółowym projektu jest m.in. poszerzenie oferty usług aktywnej integracji.

W związku z realizacją projektu w 2019 r. osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.
Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno – zawodowej [szt.] – 1 szt.

W 2020 r. planuje się osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno – zawodowej [osoby] – 30 osób

Koszt całkowity zadania: 806 951,19 zł

Wydatki kwalifikowalne: 806 951,19 zł

Wkład własny Beneficjenta: 121 042,68 zł

Dofinansowanie z EFRR wynosi 685 908,51 zł. – 85,00 % kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji:

02.11.2018 r. do 27.12.2019 r.

Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych

Aneks Nr 1

W dniu 17 lipca 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr  UM_WR.431.1.177.2019  zawartej w dniu 29 sierpnia 2019 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany nr rachunku bankowego, kosztów Projektu oraz terminu rozpoczęcia ww. Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 807 152, 98 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 791 064,58 zł

Wartość dofinansowania: 672 404,89 zł

Okres realizacji inwestycji: 24.10.2018 r. – 27.12.2019 r.