Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu

Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka

W dniu 21 lutego 2019 r. ZastępcaBurmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-184/18 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ww. projekt został wybrany do dofinansowania.

W ramach projektu planuje się wykonanie następującego zakresu działań:

  • Roboty budowlane – branża budowlana – wydatki kwalifikowalne
  • Roboty budowlane – branża sanitarna – wydatki kwalifikowalne
  • Roboty budowlane – branża elektryczna – wydatki kwalifikowalne
  • Promocję projektu – wydatki kwalifikowalne
  • Roboty budowlane – branża drogowa – wydatki niekwalifikowalne

Celem głównym przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Świecie poprzez utworzenie 80 miejsc żłobkowych. Celem szczegółowym projektu jest m.in. poprawa aktywności zawodowej rodziców wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki na dzieckiem do 3 roku życia.

W związku z realizacją projektu w 2020 r. osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.
  • Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia [szt.] – 1 szt.

W 2021 r. planuje się osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – 80 osób
  • Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 40 osób

Koszt całkowity zadania: 6 519 662,92 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 5 682 184,96 zł.

Wkład własny- 882 443,33 zł.

Wydatki niekwalifikowalne – 837 477,96 zł.

Dofinansowanie z EFRR wynosi 4 799 741,63 zł. – 84,47 % kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji:

12.11.2018 r. do 31.01.2020 r.

ANEKS NR 1

Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka

W dniu 05 lipca 2019 r. Burmistrz ŚwieciaKrzysztof Kułakowskiprzy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do umowy nr WP-II-C.433.6.3.2019 zawartej w dniu 21.02.2019 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 6 535 304,50

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 5 751 912,32 zł

Wkład własny – 952 170,69 zł.

Wydatki niekwalifikowalne wynoszą 783 392,18 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostaje niezmienione i wynosi: 4 799 741,63 zł, co stanowi 83,45% wydatków kwalifikowalnych


ANEKS NR 2

Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do umowy nr WP-II-C.433.6.3.2019 zawartej w dniu 21.02.2019 r. na realizację ww. zadania.
Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 6 533 643,99 zł
Wydatki kwalifikowalne wynoszą 5 750 251,82 zł
Wydatki niekwalifikowalne wynoszą 783 392,17 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 4 798 356,01 zł, co stanowi 83,45% wydatków kwalifikowalnych
Wkład Gminy wynosi: 1 735 287,98 zł