Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie

W dniu 12 września 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-142/17 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i  promowanie strategii niskoemisyjnych, Nazwa schematu: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.

Gmina Świecie realizuje projekt pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie”.

Przedmiotem projektu jest budowa 1,51 km ścieżki rowerowej na terenie gminy Świecie. W ramach prac realizowane są następujące działania:

 • Roboty budowlane
 • Promocja projektu

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku realizacji działań w zakresie ograniczenia korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego. Celem projektu jest ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego. Projekt jest kontynuacją realizowanych przez gminę Świecie projektów i zapewnia kontynuację inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych.

Koszt całkowity zadania: 1 658 998,45 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 1 658 998,45 zł.

Dofinansowanie z EFRR wynosi: 284 956,32 zł., co stanowi 17,18% wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji 21.05.2018 r. do 15.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu w 2019 r. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:

 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – 1,51 km
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – 5 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – 10 szt.
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów 1,51 km
 • Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych 1,51 km

Wskaźniki rezultatu tj.:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 19,88 tony równoważnika CO2
 • Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów 87 600,00 osoby

zostaną osiągnięte w 2020 r.

W listopadzie 2018 r. Gmina zakończyła prace budowlane polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach ww. Projektu. Przedmiotem projektu była budowa 1,51 km ścieżki rowerowej na terenie gminy Świecie.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-142/17 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i  promowanie strategii niskoemisyjnych, Nazwa schematu: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.

W ramach ww. Projektu prowadzone są również działania promocyjne.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku realizacji działań w zakresie ograniczenia korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego. Celem projektu jest ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego. Projekt jest kontynuacją realizowanych przez gminę Świecie projektów i zapewnia kontynuację inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji 21.05.2018 r. do 15.01.2019 r.

W ramach promocji Projektu został wyprodukowany spot reklamowy na temat zrealizowanej inwestycji.

Informacja na temat spotu reklamowego dostępna jest na stronie www.swiecie.eu https://www.swiecie.eu/pl/news/gmina-inwestuje-w-%C5%9Bcie%C5%BCki-rowerowe-wideo.

W ramach promocji projektu 12.12.2018 r. wyemitowany został wywiad z Burmistrzem Świecia w programie „Po obu stronach Wisły”. Program można obejrzeć na stronie TVP 3 Bydgoszcz

https://bydgoszcz.tvp.pl/40404779/po-obu-stronach-wisly-12122018.

ANEKS NR 1

„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie”

W dniu 28 czerwca 2019 r. Burmistrz ŚwieciaKrzysztof Kułakowskiprzy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do umowy nr WP-II-C.433.3.15.2018 zawartej w dniu 12.09.2018 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu oraz wartości dofinansowania.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 653 851,65 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 653 851,65 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 372 164,74 zł, co stanowi 22,50% wydatków kwalifikowalnych

Wkład własny: 1 281 686,91 zł

ANEKS NR 2

„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie”

W dniu 14 maja 2021 rBurmistrz ŚwieciaKrzysztof Kułakowskiprzy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do umowy nr WP-II-C.433.3.15.2018 zawartej w dniu 12.09.2018 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył wykreślenia następujących wskaźników produktu:

 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] – 5 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.] – 10 szt.

Pozostałe warunki umowy zostały niezmienione.