Przesuwa na górę strony
środa, 12 maja

Program aktywizacji i wsparcia w Gminie Świecie

Projekt ten jest realizowany  w ramach działania osi priorytetowej Nr 7 „Program integracji społecznej”, działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej w Gminie i umożliwienie im powrotu na rynek pracy.
W projekcie uczestniczy 36 osób, które biorą udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z zakresu integracji społecznej i zawodowej oraz w szkoleniach zawodowych. Podopieczni objęci są również działaniami środowiskowymi. Część spośród osób biorących udział w projekcie uczestniczyła w pracach społecznie użytecznych.

Okres realizacji projektu: 01.08.2009 r. – 31.12.2009 r.
Wartość projektu: 195.428,60 zł
Wartość dofinansowania: 174.908,60 zł