Przesuwa na górę strony
środa, 12 maja

e – Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z działania 8.3 – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – einclusion pn. „ e – Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Realizatorem projektu jest Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu przy współudziale Referatu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu.
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Celem szczegółowym projektu jest udostępnienie Internetu wraz ze sprzętem komputerowym oraz nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zwiększy to szanse rozwojowe grupy, do której jest skierowany oraz znacząco podniesie udział tychże osób w nowoczesnym życiu gospodarczym.
 
Projektem ma zostać objętych 100 gospodarstw. Powyższą grupę docelową będą stanowić osoby, które mieszkają na terenie Śródmieścia i Starego Miasta w Świeciu, spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych lub osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Każdy uczestnik projektu zostanie zaopatrzony w laptop (100 gospodarstw domowych to 100 sztuk laptopów), skonfigurowany odpowiednio dla danego połączenia internetowego, które będzie zabezpieczone kluczem dostępowym, udostępnionym tylko dla uczestników projektu. Ponadto przeprowadzenie zostanie szkolenie komputerowe zakończone uzyskaniem certyfikatu jak również warsztaty. Planowane warsztaty będą obejmować doskonalenie podstaw obsługi komputera i poruszania się po Internecie.
Projekt będzie realizowany przez okres 36 miesięcy.
 
Termin realizacji: 16.03.2009 r.-30.06.2012 r.
Wartość projektu: 1 965 279,89 zł
Kwota dofinansowania: 1 965 279,89 zł