Przesuwa na górę strony
środa, 12 maja

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka

Gmina Świecie w związku z rozpoczętą wiosną bieżącego roku budową nowego żłobka w Świeciu przy ulicy Łokietka przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 8.4.2  Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.   Projekt został nazwany „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 80 nowych miejsc opieki dla 80 dzieci w wieku do lat 3 oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych miejsc w terminie od 01.11.2019-31.01.2022 r. na terenie gminy Świecie. Podpisana w lipcu bieżącego roku. umowa na  realizację projektu gwarantuje gminie Świecie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.4.2.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020   bieżącego finansowania żłobka od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.,  a także środki na wyposażenia żłobka. Ogółem kwota dofinansowania wyniesie 2 051 977,79 zł., co przy wkładzie własnym Gminy Świecie wynoszącym 362 113,73 daje całkowitą wartość projektu  2 414 091,52. Rekrutację do żłobka rozpoczniemy 2 listopada 2019 r. Wszelkie zapytania dotyczące rekrutacji do żłobka można składać w   biurze projektu, które znajduje się w siedzibie, Ośrodka Oświaty i Wychowania, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie lub bezpośrednio w Żłobku przy ul. Chmielniki 3, 86-100 Świecie.

Grupę docelową w projekcie stanowi 80 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, w tym:
– osoby bezrobotne lub os. bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dz.do lat 3, w tym oso., które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy z dnia 26.06.1974 r. – KP – 20 os;
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 60 os.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.
Uczestnicy/czki projektu będą mieli dostęp do dokumentacji rekrutacyjnej (formularze zgłoszeń, regulamin rekrutacji): w wersji elektronicznej: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu, tj. www.swiecie.eu oraz na stronie internetowej Ośrodka Oświaty i Wychowania www.ooiw.swiecie.net, w wersji papierowej: w sekretariacie żłobka, w biurze projektu. Zgłoszenie do projektu będzie odbywać się poprzez wypełnianie formularza zgłoszenia. Warunkiem udziału w projekcie będzie również podpisanie deklaracji uczestnictwa i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku dużego zainteresowania utworzona zostanie lista rezerwowa. Do projektu będą przyjmowane osoby mające największą liczbę punktów (dokładny opis w kryteriach rekrutacji). W przypadku tej samej l-by punktów o przyjęciu do żłobka zdecyduje publiczne losowanie.

Kryteria formalne przy rekrutacji:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na wychowanie dziecka i przebywają na urlopie wychowawczym (oświadczenie osoby biernej zawodowo, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o zarejestrowaniu osoby jako bezrobotnej, zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym);
– osoby pracujące – (zaświadczenie od pracodawcy, wpis do KRS, CEIDG).

Dodatkowe punkty otrzymają osoby (kryteria merytoryczne):
– dziecko z rodziny wielodzietnej (3 dzieci lub więcej) – 20 pkt (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, akty urodzeń do wglądu);
– dziecko niepełnosprawne – 20 pkt (orzeczenie o niepełnosprawności dziecka);
– dziecko ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia – 10 pkt (oświadczenie rodzica);
– rodzice są zatrudnieni, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przynajmniej jedno z rodziców ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 5 pkt.

Zapraszam chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji do nowego żłobka – nowoczesnego obiektu z salami zabaw, sypialniami i łazienkami z gwarancją profesjonalnej opieki, który budujemy dla Państwa dzieci.