Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola nr 8 w Świeciu

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola nr 8 w Świeciu”

W dniu 21 września 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyżej wymieniony projekt został wybrany do dofinansowania.

W ramach projektu planuje się wykonanie następującego zakresu działań:

  • Branża budowlana
  • Branża sanitarna
  • Promocja projektu

Celem strategicznym i bezpośrednim przedmiotowego projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego w gminie Świecie poprzez jego termomodernizację. Pozwoli to na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów występujących przy produkcji energii cieplnej oraz do wzrostu efektywności energetycznej. Projekt ma na celu poprawę komfortu cieplnego budynku użyteczności publicznej. Celem głównym przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej w regionie poprzez termomodernizację budynku przedszkola nr 8 w Świeciu. Celem szczegółowym projektu jest m.in: ograniczenie zużycia energii i zasobów w regionie, zmniejszenie kosztów ogrzewania i wytwarzania energii, wzrost innowacyjności w regionie, zwiększenie racjonalności wydatków budżetowych, pozytywny wpływ na zmiany klimatu i ochronę środowiska.

W związku z realizacją projektu w 2020 r. osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 087,40 m2

W 2021 r. planuje się osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 270,96 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 22,58 tony równoważnika CO2
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 94 084,09 kWh/rok

Koszt całkowity zadania: 370 533,37 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 370 533,37 zł.

Dofinansowanie z EFRR wynosi 252 814,91 zł.

Wkład własny: 117 718,46 zł.


Okres realizacji:

2019-05-01 do 2020-07-31


Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola nr 8 w Świeciu

W dniu 29 grudnia 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr UM_WR.431.1.340.2020 zawartej w dniu 21 września 2020 r., zmieniający zakończenie realizacji Projektu do 30.11.2020 r.