Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie

W dniu 30 marca 2021 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację inwestycji pn. „Mikroinstlacje OZE na terenie gminy Świecie”, Nr umowy UM_WR.431.1.154.2021.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem Projektu jest wykonanie prac polegających na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych o mocy dla jednego budynku mieszkalnego nieprzekraczającej 10 kW oraz na budynku użyteczności publicznej o mocy instalacji nieprzekraczającej 50 kW.

Przedmiotem objętego dofinansowaniem projektu jest zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Inwestycje realizowane będą na prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy oraz na budynku użyteczności publicznej – Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie.

Głównym celem przedmiotowego projektu zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie. Realizacja projektu jest odpowiedzią na plany Gminy zmierzające w kierunku poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń.

Koszt całkowity zadania: 851 940,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 788 426,83 zł

Wkład UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 394 213,41 zł

Okres realizacji Projektu:

1) rozpoczęcie realizacji Projektu: 04.01.2021 r.
2) zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2021 r.

W związku z realizacją projektu zostaną osiągnięte następująca wskaźniki:

Wskaźnik produktu:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 21.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2021 r.

Wskaźniki rezultatu:

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 188,94.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl34) – 149,00

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2022 r.

ANEKS NR 1

W dniu 13.pażdziernika 2020 r. . Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do umowy nr UM_WR.431.1.154.2021 zawartej w dniu 30.03.2021 r. na realizację ww. zadania.

Zmiany wprowadzone Aneksem:

Koszt całkowity zadania: 781 483,14 zł

Wydatki kwalifikowalne: 702 423,42 zł

Wkład UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 351 211,71  zł

Wskaźnik produktu:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 18.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2021 r.

Wskaźniki rezultatu:

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 169,76.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl34) – 134,65

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2022 r.

ANEKS NR 2

W dniu 01 marca 2022 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do umowy nr UM_WR.431.1.154.2021 zawartej w dniu 30.03.2021 r. na realizację ww. zadania.

Aneks wydłuża termin realizacji  zakończenia projektu do dnia 31.03.2022 r.
Wskaźnik produktu:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 18.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2022 r.

Wskaźniki rezultatu:

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 169,76.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl34) – 134,65

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2023 r.

ANEKS NR 3

W dniu 04 maja 2022 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 3 do umowy nr UM_WR.431.1.154.2021 zawartej w dniu 30.03.2021 r. na realizację ww. zadania.

Aneks wydłuża termin realizacji zakończenia projektu do dnia 30.06.2022 r.