Przesuwa na górę strony
środa, 12 maja

Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie

W dniu 18 września 2019 r. w Gmina podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Zgodnie z umową koszt całkowity zadania wynosi 130 277,30 zł. Dofinansowanie EFRROW stanowi 60,98% kosztów kwalifikowanych, tj. 79 107,00 zł.

Inwestycja polega na wykonaniu dwóch zadań przy świetlicy wiejskiej w Sulnówku w gminie Świecie, tj.:
• utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej,
• montaż elementów małej architektury.

Celem operacji jest stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie.
W efekcie przeprowadzenia inwestycji powstanie utwardzony teren wraz z elementami małej architektury, co spowoduje polepszenie infrastruktury w Sulnówku.

W wyniku realizacji zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:
• wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej – 350 [osób]
• liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1 [liczba].

W dniu 26 maja 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy Nr 00715-6935-UM0211139/18 zarejestrowanej w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.428.1189.2018 z dnia 18 września 2019 r. na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie”.
Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu:
Całkowita wartość Projektu wynosi 107 769,28 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 107 227,28 zł
Poziom dofinansowania operacji w wysokości 63,63 %
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi 68 228,00 zł