Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8

Świecie otrzyma milion złotych z funduszy unijnych na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8.

Gmina podpisała 14 października umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim na zadanie pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie. Remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu”.

Wartość całkowita zadania wynosi 1.450.065,85 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1.386.016,66 zł, z czego dofinansowanie wynosi  999.865,55 zł.

Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła, poprawa komfortu cieplnego oraz ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez termomodernizację obiektu użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie – Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kazimierza Ecksteina (zakładana sprawność odzysku ciepła to 75%).

Konkurs został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z osi priorytetowej „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”.

Linki do artykułów:

http://www.swiecie.eu/pl/news/milion-dla-%E2%80%9E%C3%B3semki%E2%80%9D

http://www.swiecie.eu/pl/news/uczniowie-na-wakacje-szko%C5%82y-do-remontu


ANEKS NR 1

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, Remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu”

W dniu 4 stycznia 2017 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr WP-II-B.433.3.11.2016 zawartej w dniu 14 października 2016 r. na realizację ww. zadania zmieniający wartość bazową wskaźników realizacji celów projektu, tj. zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) i szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  [tony równoważnika CO2] (CI 34). Wartość bazowa obu wskaźników wynosi 0,00.

Wskaźniki rezultatu

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostka miary (J.m.)Wartość bazowaWartość docelowa
1Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)  tony równoważnika CO2          0,00       251,30
2Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)kWh/rok        0,00      968 096,63

ANEKS NR 2

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, Remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu”

W dniu 31 marca 2017 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do Umowy nr WP-II-B.433.3.11.2016 zawartej w dniu 14 października 2016 r. na realizację ww. zadania zmieniający dane Podmiotu realizującego projekt. Podmiotem realizującym projekt jest Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu.

ANEKS NR 3

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, Remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu”

W dniu 12 września 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 3 do Umowy nr WP-II-B.433.3.11.2016 zawartej w dniu 14 października 2016 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył zmiany kosztów ww. projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 445 539,39 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 034 890,36 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 746 569,90 zł.

Wartość wkładu własnego wynosi 698 969,49 zł.