Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Wiedzieć więcej- móc więcej

Gmina Świecie przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został nazwany Wiedzieć więcej-móc więcej . Nazwa ta jest wyrazem przekonania, że zdobyta wiedza i umiejętności, będą gwarancją lepszej przyszłości osobistej każdego młodego człowieka dając mu większe pole rozwoju i możliwości osiągania sukcesu, a co za tym idzie lepszej przyszłości naszej Ojczyzny. W projekcie uczestniczą wszystkie gimnazja z terenu gminy Świecie.

Wniosek ostatecznie został zakwalifikowany do realizacji w marcu 2014 r. Celem Projektu jest poprawa warunków dla lepszego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjalnych jedenastu partnerskich gmin. Wśród celów szczegółowych istotne są w szczególności:

  • rozwój u uczniów gimnazjów kompetencji kluczowych w zakresie nauk matem.-przyrodniczych, j. obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • wzrost wiedzy i świadomości uczniów w zakresie kierunków kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym,
  • wzmocnienie potencjału rozwojowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez dostosowanie oferty dydaktycznej do ich potrzeb,
  • podniesienie u uczniów świadomości ekologicznej oraz kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego.

W dniu 17 marca 2014 r rozpoczęły się zajęcia z uczniami.Projekt obejmuje 380 uczniów z czterech gimnazjów prowadzonych przez gminę Świecie. Ogółem w ramach Projektu zorganizujemy 140 różnych grup zajęć w okresie od 3 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015r.  Przyczynią się one do wzrostu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów uczęszczających do tych szkół. Dotacja na finansowanie Projektu jest finansowana w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a budżet Projektu zawiera także 15%- liczony do wartości projektu- wkład własny. Podkreślić należy, że wkład ten jest wkładem niepieniężnym dotyczącym kosztów wynajmu sal dydaktycznych oraz stołówek na realizację zajęć w ramach których przewiduje się zapewnienie uczniom wyżywienia oraz transportu po zajęciach dla uczniów dojeżdżających. Oznacza to, że w realizację Projektu są zaangażowane środki z dochodów własnych gminy Świecie związane z utrzymaniem sal w szkołach w czasie prowadzonych tam w ramach Projektu zajęć. Budżet całego Projektu to 694 713,34 zł.  Z tego 590 506,34 zł to wysokość otrzymanej przez nas dotacji, a 104 270 zł to wyliczona kwota niepieniężnego wkładu własnego. Kwota dotacji obejmuje wszystkie tytuły wydatków łącznie z kosztami zakupu pomocy naukowych, dowożenia uczniów do szkół, wycieczek w ramach projektu i zakupem podręczników do nauki języka angielskiego. Biuro Projektu mieści się w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 124 w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania, tel 52 33 11 525 i jest czynne od 7.30 d0 15.00 każdego dnia. Można tam uzyskać wszelkie informacje dotyczące Projektu. Ponadto w  każdym gimnazjum czynne są lokalne biura w których wszelkich informacji udzielają sekretarze Projektu. Wszystkich uczniów i rodziców zainteresowanych Projektem zapraszamy do współpracy.