Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 10 maja

Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Powyższa inwestycja opierać się będzie na budowie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia, a także na robotach drogowych.

Wartość inwestycji: 7.455.378,61 zł
Kwota dofinansowania: 4.406.032,86 zł
Nr umowy: WPW.II.3043-2-312-607/2010
Umowa zawarta:  27 grudnia 2010 r.