Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 10 maja

Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym – II etap

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższa inwestycja opiera się na budowie i przebudowie nawierzchni drogowych, sieci wodno-kanalizacyjnych, zieleni przy nowo projektowanej drodze oraz już istniejących drogach, budowie boisk i placów zabaw.

Wartość inwestycji: 7.298.071,75 zł
Kwota dofinansowania: 4.731.014,34 zł
Nr umowy: WPW.I.3043-7-1-95/2009
Umowa zawarta: 10 listopad 2009 r.