Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 10 maja

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku

Umowa o dofinansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższe zadanie polegać będzie na modernizacji już istniejącego składowiska odpadów komunalnych.

Wartość inwestycji: 37.452.145,99 zł
Kwota dofinansowania: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15.665.504,24 zł oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 2.764.500,75 zł.
Nr umowy: WPW.I.3043-2-79-659/2010
Umowa zawarta: 30 grudnia 2010 r.

Okres realizacji:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.01.2014 r.

Aneks nr 1

W dniu 15 maja 2012 r. Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do umowy nr WPW.I.3043-2-79-659/2010 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 r. na realizację ww. zadania.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 43 302 770,80 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 34 875 424,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 840 577,24 zł.
Współfinansowanie ze środków budżet Państwa: 2 265 984,22 zł.
Okres realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.05.2014 r.

Aneks nr 2

W dniu 24 października 2014 r. Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do umowy nr WPW.I.3043-2-79-659/2010 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 r. na realizację ww. zadania.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 44 989 893,11 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 34 386 143,98 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 192 432,75 zł.
Współfinansowanie ze środków budżet Państwa: 2 151 605,78 zł.
Okres realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2014 r.

Aneks nr 3

W dniu 7 grudnia 2015 r. Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 3 do umowy nr WPW.I.3043-2-79-659/2010 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 r. na realizację ww. zadania.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 44 775 433,30 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 34 386 143,97 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 192 432,74 zł.
Współfinansowanie ze środków budżet Państwa: 2 151 605,78 zł.

Okres realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.03.2015 r.

Aneks nr 4

W dniu 8 lipca 2016 r. Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 3 do umowy nr WPW.I.3043-2-79-659/2010 zawartej w dniu 30 grudnia 2010 r. na realizację ww. zadania.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 44 775 433,30 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 34 351 143,97 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 180 024,00 zł.
Współfinansowanie ze środków budżet Państwa: 2 149 416,02 zł.

Okres realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.03.2015 r.

Celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami na terenie objętym projektem, na terenie województwa oraz na terenie kraju. Przedsięwzięcie spowoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, poprawę zarządzania środowiskiem oraz poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.
W ramach zadania zostanie zrealizowany jeden projekt z zakresu gospodarki odpadami z odpowiednią przepustowością sortowni odpadów komunalnych oraz zostaną utworzone nowe miejsca pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa