Przesuwa na górę strony

Gmina Świecie uzyskała wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat

FUNDUSZ DOPŁAT W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego

Gmina Świecie uzyskała wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia  polegającego na finansowym udziale gminy w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Chrobrego w Świeciu, dz. ewid. nr 101/25, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto, realizowanego przez  Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Spółka z o.o., z siedzibą w Świeciu, ul. Kościuszki 9.

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę Nr BSK/22/22/0002549 z Gminą Świecie w dniu 24 sierpnia 2022 r. o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w wysokości 3.044.182,08 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 08/100). Przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą 9.763.000,32 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 32/100) i nie obejmują kosztów utworzenia 8 miejsc postojowych w budynku oraz przypadających na nie kosztów projektowania.

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. wybuduje budynek mieszkalny wielorodzinny z 31 lokalami mieszkalnymi dla najemców z partycypacją. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosić będzie 1.559,55 m2. Do każdego mieszkania przynależeć będzie komórka lokatorska. W budynku przewidziano lokalizację 8 garaży z przedsionkami przeciwpożarowymi o łącznej powierzchni 215,84 m2.

Dodatkowo Gmina Świecie uzyskała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – ŚTBS Sp. z o.o. w wysokości 949.209,43 zł.

Autor: red. admin