Przesuwa na górę strony

Obwieszczenie Burmistrza Świecia o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

widok na budynek Urzędu Miejskiego w Świeciu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),  art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu Uchwały Nr 494/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sulnówku i Sulnowie przy drodze gminnej 031010C i drodze powiatowej 1259C oraz przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wnosić w formie papierowej do Burmistrza Świecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres email: urzad.miejski@swiecie.eu w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, pokój nr 7,lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, adres e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Świecia.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Świecia. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Bogdana Głowacza, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 601 992 970 lub mailowo: partnersystem.iod@gmail.com. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej – szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: red. admin