Przesuwa na górę strony

Stypendia kulturalne – zgłoszenia do końca listopada

Na zdjęciu widać obraz abstrakcyjny. Jest on wypełniony różnymi kolorami farb

O stypendium mogą się ubiegać osoby mieszkające w gminie Świecie, mające ma swoim koncie osiągnięcia artystyczne (nagrody, wyróżnienia, własne wystawy, udział w programach radiowych i telewizyjnych).

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: sztuki plastyczne, teatr, muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, fotografia, sztuki wizualne. Można je otrzymać maksymalnie na 12 miesięcy.

Stypendium przyznaje się na wykonanie w określonym terminie zamierzeń artystycznych (program stypendium), związanych z doskonalenie umiejętności, zdolności artystycznych i twórczych w oparciu o przestawiony przez wnioskodawcę program stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać osoby bezpośrednio zainteresowane, jeśli są pełnoletnie oraz opiekunowie (w przypadku dzieci), organizacje pozarządowe i placówki oświatowo-wychowawcze, działające na terenie gminy Świecie. Należy je złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124 w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego okres stypendialny.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów znajdują się w linku: https://bip.swiecie.eu/uchwala/1282/299-18

Autor: red. Katarzyna Mazelewska

Źródła:

Na zdjęciu widać obraz abstrakcyjny. Jest on wypełniony różnymi kolorami farb.farbNa zdjęciu widać obraz abstrakcyjny. Jest on wypełniony różnymi kolorami farb.farb