Przesuwa na górę strony

Informacja o naborze do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

osoba niepełnosprawna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 DOFINANSOWANIE 489 918,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 489 918,00 zł

INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– EDYCJA 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Czas trwania Programu – do 31 grudnia 2023r.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi z ww. orzeczeniami zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będące mieszkańcami Gminy Świecie.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Asystentem mogą zostać osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych
    w formie wolontariatu;
  • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,  usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz usługi świadczone w ramach programów współfinansowanych z innych źródeł.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dostarczenie ich do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu OPS w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 11, 86-100 Świecie, za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP lub wysłać pocztą do dnia  07 kwietnia 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 52 527 40 91 lub 781 574 928.

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

Załącznik_nr_12_do_Programu_AOON_Świecie

Załącznik_nr_7_do_Programu_AOON_Świecie

Regulamin rekrutacji do programu AOON 2023 r.

PROGRAM_AOON_JST_EDYCJA_2023

Oświadczenie

Autor: red. admin