Przesuwa na górę strony

Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami chronionymi

 

W dniu 22.03.2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie umowę nr BSK/22/23/0002676 o udzielenie finansowego wsparcia ze  środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z mieszkaniami chronionymi.Przedmiotem objętego dofinansowaniem projektu jest budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami chronionymi wchodzącymi w mieszkaniowy zasób gminy, liczba utworzonych mieszkań: 14.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 6 798 581,89 zł

Udzielone wsparcie z Funduszu Dopłat: 5 438 865,51 zł

W dniu 10.10.2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Aneks nr BSK/22/23/0002676/01 do umowy BSK/22/23/0002676 dotyczący zwiększenia wartości kosztów kwalifikowalnych i zwiększenia udzielonego wsparcia z Funduszu Dopłat.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 6 993 230,64 zł

Udzielone wsparcie z Funduszu Dopłat: 5 594 584,50 zł