Przesuwa na górę strony

Nabycie sprzętu sportowego, w imieniu własnym na rzecz klubu sportowego: Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Gruczno.

W dniu 20.10.2022 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok

W ramach zawartej umowy, nabyto sprzęt sportowy w imieniu własnym na rzecz klubu sportowego: Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Gruczno o łącznej wartości 4 976,90 zł

W ramach zawartej umowy zakupiono sprzęt sportowy :

  • piłki nożne, szt. 10,
  • siatki do siatkówki, szt. 1,
  • gumy oporowe, szt. 10,
  • wysepki treningowe (znaczniki), szt. 6,
  • stopery, szt. 2,

Wyżej wskazany sprzęt zakupiono dzięki dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Termin realizacji: do dnia 31 grudnia 2022 roku.