Przesuwa na górę strony

Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu – Przechowie (droga gminna nr 031434C, 0,363 km – od 0,000 + 0,000 do 0,236 + 0,126 km)

W dniu 21 grudnia 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 20G/2/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

  • roboty przygotowawcze
  • roboty ziemne
  • podbudowy
  • nawierzchnie
  • dojazdy do posesji
  • tereny zielone
  • stałą organizację ruchu
  • roboty powykonawcze
  • usunięcie kolizji energetycznej
  • umieszczenie tablic informacyjnych

Rozpoczęcie realizacji zadania: 8.10.2020 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: 30.06.2021 r.

Koszt całkowity inwestycji: 561 315,20 zł

Wydatki kwalifikowalne: 561 315,20 zł

Wartość dofinansowania: 280 657,00 zł

Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej o długości 0,363 km na terenie Gminy Świecie.