Przesuwa na górę strony

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

27 czerwca 2024 r. (czwartek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy Świecie za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2023 i sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2023:
  a) opinia Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2023, sprawozdania finansowego za rok 2023, zatwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Centrum Kultury w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I (AQUA PLUS)
  b) wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park II (SIWICKI),
  c) wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park II (Paluchowski),
  d) dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu,
  e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu,
  f) pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu,
  g) aktualizacji stanu prawnego oraz ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie Gminy Świecie,
  h) pozbawienia statusu pomników przyrody,
  i) określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
  j) określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
  k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego między ulicami Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Wincentego Witosa w Świeciu,
  l) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świecie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 45/21 położona w jednostce ewidencyjnej: Świecie, obrębie ewidencyjnym: Wielki Konopat na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
  m) ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z placu zabaw w Sulnówku.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin