Przesuwa na górę strony

Porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 10.00.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy Świecie za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2022 i sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2022:
  a) opinia Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2022, sprawozdania finansowego za rok 2022, zatwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świecie na lata 2022 – 2030.
 8. Informacja Burmistrza dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.
 9. Stan bezpieczeństwa w Gminie Świecie z uwzględnieniem bezpieczeństwa w szkołach podstawowych.
 10. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno.
 11. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 12. Zakończenie.

Autor: red. admin