Przesuwa na górę strony

Porządek obrad LV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

30 listopada 2023 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego o działaniach Rady Miejskiej za miniony rok.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich,
  c) wyboru przewodniczącego Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich,
  d) wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Świecie do projektu dotyczącego opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia,
  e) przystąpienia Gminy Świecie do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”,
  f) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2024 rok,
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028,
  h) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023,
  i) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
  j) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie,
  k) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  m) wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy,
  n) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  o) ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,
  p) nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Świeciu,
  q) skargi z dnia 7 września 2023 r. działania Burmistrza Świecia w związku z brakiem odpowiedzi na pisma Skarżącego,
  r) skargi z dnia 8 września 2023 r. działania Burmistrza Świecia w związku z brakiem odpowiedzi na pisma Skarżącego,
  s) skargi na działania Burmistrza Świecia w związku z brakiem odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  t) skargi na działania Burmistrza Świecia związanej z rozpatrzeniem skargi na radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Świeciu,
  u) skargi z dnia 30 sierpnia 2023 r. i 8 września 2023 r. na działania Burmistrz a Świecia w związku z rozliczaniem inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku restauracji Ośrodka Wypoczynkowego w Sulnówku dla obsługi ruchu turystycznego i rekreacyjnego” – postępowanie IV”,
  v) rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań zaradczych.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin