Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 11:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy Świecie za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2021 i sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2021:
  a) opinia Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2021, sprawozdania finansowego za rok 2021, zatwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia.
 7. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno.
 8. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027,
  b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022,
  c) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 20 -30 kwietnia 2022 roku,
  d) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 – 2025 dla gminy Świecie,
  e) zaktualizowania i ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Świecie podjętych przez Wojewodę w 1996 r.,
  f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  g) wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 45/21, położonej we Wielkim Konopacie, na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK I na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
  h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu,
  i) wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Świeckim i gminami z terenu powiatu świeckiego na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej, stwarzającego możliwość realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 w formie partnerstwa,
  j) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie gminy Świecie oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach,
  k) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Świecie w roku szkolnym 2022/2023,
  l) przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty Gminy Świecie na lata 2022-2031”.
 10. Zakończenie.

Autor: red. admin