Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

sesja Rady Miejskiej w Świeciu

24 listopada 2022 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego o działaniach Rady Miejskiej za miniony rok.
 6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2023 rok,
  • b) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie,
  • c) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
  • d) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • f) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • g) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Świecie w roku szkolnym 2022/2023,
  • h) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  • i) zmieniająca uchwałę Nr 374/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego między ulicami Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Wincentego Witosa w Świeciu,
  • j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Falistej, ul. Elektryków i ul. Brzozowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie,
  • k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1050/1 położonej w Świeciu stanowiącej część Dużego Rynku na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  • l) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 3-4  października 2022 roku.
 8. Zakończenie.

Autor: red. admin