Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

27 kwietnia 2023 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za miniony rok działalności.
 6. Informacja prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych po przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczych.
 7. Informacja na temat działalności świetlic profilaktyczno – wychowawczych „Gniazdo”
  w 2022 roku.
 8. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023-2028,
  • b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023,
  • c) nadania nazwy rondu położonemu w Świeciu,
  • d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Świeciu przy
   ul. Mostowej na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  • e) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Świecie oznaczonych geodezyjnie jako działki
   nr: 51/15 i 51/8 położone w Wielkim Konopacie i 7/7 położona w Dworzysku, na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I,
  • f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 4510 położonej w Świeciu,
  • g) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 22 -23 marca 2023 roku,
  • h) wyznaczenia przedstawiciela gminy Świecie do Zgromadzenia Związku Gmin Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu Pomorskim.
 10. Zakończenie.

Autor: red. admin