Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

sesja Rady Miejskiej w Świeciu

29 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2023 rok,
  • b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023-2028,
  • c) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023,
  • d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
  • e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022-2027,
  • f) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022,
  • g) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
  • h) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników,
  • i) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świecie,
  • j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym (ABRAVA),
  • k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym (WIWIC),
  • l) zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Świecie na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  • m) zmiany uchwały Nr 114/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu, ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Świecie pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu oraz nadania statutu,
  • n) reorganizacji jednostki organizacyjnej gminy Świecie – Ośrodka Oświaty i Wychowania – spełniającej funkcję centrum usług wspólnych dla żłobków i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świecie,
  • o) zmieniająca uchwałę Nr 405/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Świecie w roku szkolnym 2022/2023.
  • p) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu.
 7. Zakończenie.

Autor: red. admin