Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

30 marca 2023 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza po przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczych w sołectwach Gminy.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 7. Informacja Burmistrza o wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
 8. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2023 roku,
  b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych między ulicami Wojska Polskiego, Sądową i Nadbrzeżną w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) oraz przy rzece Wiśle w Morsku,
  d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 10. Zakończenie

Autor: red. admin