Przesuwa na górę strony
czwartek, 18 marca 2021

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
25 marzec 2021 r. (czwartek) godz. 1200

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Uroczyste pożegnanie rezygnującego z funkcji prezesa Mondi S.A. p. Macieja Kundy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Działania Gminy Świecie w walce z pandemią COVID-19 i jej skutkami.
7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 oraz potrzeby związane z ich realizacją.
8. Informacja Burmistrza o wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciw działaniu narkomanii.
9. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2021 rok,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
d) zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie,
e) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Świecia (projekt został dodany do porządku obrad warunkowo i zostanie przedstawiony pod warunkiem uzyskania do sesji opinii Głównego Geodety Kraju oraz Starosty Świeckiego).
11. Zakończenie.