Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

2 czerwca 2021 r. (środa) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
 6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Świecie z uwzględnieniem bezpieczeństwa w szkołach podstawowych.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Świeciu do zbadania zakresu i mechanizmów ewentualnych nadużyć finansowych w gospodarce kasowej i rozliczeniach Urzędu Miejskiego w Świeciu,
  • b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I oraz Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  • c) przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”,
  • d) wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej “KZN – Bydgoski” Sp. z o.o.,
  • e) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Świecie w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej “KZN – Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
  • f) nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gruczna i miasta Świecia,
  • g) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  • h) skargi dotyczącej braku odpowiedzi na pisma kierowane przez Skarżącego do Burmistrza Świecia.
 9. Zakończenie. 

Autor: red. admin