Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

22 grudnia 2021 r. (środa) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022-2027,
  • c) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022,
  • d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026,
  • e) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021,
  • f) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
  • g) zasad ustalania diety dla sołtysów,
  • h) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 08 – 19  listopada 2021 roku,
  • i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok dla gminy Świecie,
  • j) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla gminy Świecie,
  • k) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Świeciu na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  • l) ustalenia w granicach administracyjnych gminy Świecie miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
 7. Zakończenie.

Autor: red. admin